Informatie over de examens

Cuisine Culinaire Nederland kent drie rangen waarvoor men examen kan doen:

Wie minimaal een jaar lid is van een van de aangesloten Cuisines en over voldoende vaardigheid beschikt om zelfstandig een zelf samengesteld menu van vier gangen te bereiden, kan opgaan voor het chef-examen: het examen waarbij basistechnieken centraal staan.

Een jury beoordeelt de vier gerechten. Als de kandidaat slaagt krijgt hij de rang van Chef de Cuisine.

Wie na een jaar hogerop wil, kan dat doen door een vijfgangenmenu voor te leggen aan de jury.
De exameneisen zijn hoger dan die voor het examen van Chef de Cuisine: bij dit examen staan complexe technieken centraal.
Als de kandidaat slaagt krijgt hij de rang van  Maître de Cuisine.

Na weer een jaar kan men nog één stap hoger gaan. Opnieuw beoordeelt een ter zake kundige jury de prestaties van de kandidaat.
Bij bereiden en serveren van het zelf samengestelde zevengangenmenu moet de kandidaat culinair gastheerschap tonen aan de hand van een complex menu, dat hij schriftelijk verdedigt ten overstaan van de Examen Commissie en mondeling toelicht aan de jury. Het examenmenu wordt ondersteund door een uitgebreid portfolio waaruit kennis en ervaring op meerdere culinaire vlakken blijkt.
Als de kandidaat slaagt, wordt hij beloond met de titel Grand Maître de Cuisine.

Het examenreglement geeft de regels weer die bij de examens worden gehanteerd.

Het reglement bestaat uit een Algemeen Deel dat voor alle drie de examens geldt; daarnaast zijn er de specifieke reglementen voor het examen voor Chef, Maître en Grand-Maître. De specifieke delen vormen één geheel met het Algemeen Deel.

Examenreglementen, toelichting, aanvraagformulier en kleurenschema

De examenaanvraag wordt per e-mail ingediend en moet – afhankelijk van het examen – vergezeld zijn van de receptuur, het tijdschema en andere documenten, een en ander zoals in de specifieke reglementen vermeld staat.

Alle documenten moeten in WORD worden aangeleverd. (Documenten die als PDF file worden aangeleverd worden niet in behandeling genomen)

E-mail adres: examencoordinator@cuisine-culinaire.nl